Velkommen til blaabyen.no   

møtested
  Nyheter  
|
  Aktuelt  
|
  Blå ide  
|
  Blå plan  
|
  Galleri  
|
  Kul.Fab  
|
  Lenker  
|
  Shop  
|
  Om  
temp0012_head_mk Sortland-lenker

Her er lenker til noen andre aktuelle nettsider som gjelder Sortland, den blå byen.  Når du trykker på disse åpnes nettstedet i et nytt vindu:

SORTLAND KOMMUNE

BLÅBYHALLEN

SORTLAND KIRKE

Ønsker du et annet språk kan du oversette tekstene her: 

Her er et par lenker til byens nyhetsmedia og søk på nett:

BLV Bladet Vesterålen

SortlandsAvisa  

VOL Vesterålen Online

Tilpasset søk

Husk bare å vende tilbake til oss, blaabyen.no senere...

 

temp0012_head_mk Nyttige lenker:


Her er lenker til en del aktuelle nettsted på Sortland:

Sortland Boligstiftelse

Reno-Vest

Kystvakten

TURIST-INFO

Wikipedia leksikon

Flere adresser finner du under sidene for "Lenker".  Ønsker du og/eller din bedrift å være oppført her, så send oss en epost om dette.

 

 

Bedrifts-annonser: 

 

annonse

 

annonse fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturfabrikken tatt i bruk 

Kulturfabrikken Sortland

Sortlands nye storstue, kulturfabrikken, er nå tatt i bruk.  Mange var spente på endelig utforming av fasader og fargevalg på bygget, og nå er dette falt på plass.  Arkitektenes valg er at fasaden dekkes med sandfarget teglstein, med innslag av bronse og hvitt.  Litt blått er det selvsagt også, men mest i 2. etasje, og dermed er ikke dette noe bygg som inngår i den tidligere blåby-planen med helblå hus.  Men nå er biblioteket, kinoen og museet på plass, kafèen og frivillighetssentralen også, selv om offisiell åpning ennå ikke er gjort.

Arbeidene med kulturhuset har gått greit, etter en del uforutsette problem i starten.  Dette medførte at kostnadene økte litt og det er også lagt inn en del nye justeringer, slik at sluttsummen vil bli på 256 millioner kroner.  Dette betyr at Sortland kommune nå må budsjettere med en månedlig ekstra kostnad på ca 1 million kroner, for å dekke forpliktelsene man har påtatt seg.  Dette er dobbelt så mye som man beregnet da politikerne vedtok prosjektet.

KulFab fasade øst

Styret i Kulturfabrikken Sortland KF har tilsatt Tone Toften som direktør og kultursjef.  Hun begyntei jobben 1. januar 2014 og til sammen kan det bli ca 35 arbeidsplasser i bygget, når alle er på plass.  Museum Nord har flyttet inn, etter at de har vært litt uklarhet om man ville klare å dekke husleien.  Kafè Pause er kommet i drift og ledes av Dag Johan Høybakk.  Han er opprinnelig fra Godfjorden i Sortland, men har drevet flere større reiselivsanlegg i Nord-Norge de senere år.  Han har bred erfaring i nettopp dette feltet og blir dermed trolig en viktig medspiller både for kafèen i kulturhuset, men også for det påtenkte hotellet som skal komme her.  Fortsatt er det litt uklarhet om selve hotellprosjektet, annet enn at man har kuttet vesentlig i de opprinnelige planene for å holde kostnadene nede på 180 millioner kroner.  Selskapet Blåbyen Invest as skal bygge hotellet, men driftsformen er ennå ikke helt klar.

Kul Fab fasader

Illustrasjonen over her viser fasadene mot øst og sør.  Skissen er laget av LPO arkitekter, men den er tilpasset litt redaksjonelt for å gi våre lesere et best mulig inntrykk av hvordan bygget vil bli.  Hovedfarge på fasaden blir lys sand, og blir nok derfor litt lysere enn det som fremkommer her på nettsidene våre.

Vi foretar her en historisk gjennomgang av prosjektet:

Sortland kommune vedtok formelt i juni 2011 å bygge et kultur-flerbrukshus i de gamle lokalene til hermetikkfabrikken - derav navnet Kulturfabrikken (kul.fab).  Håpet var å komme i mål med prosjektet under 220 millioner kroner, men sluttsummen ser ut til å bli ca 256 millioner.  Kulturhuset skal tilknyttes det nye hotellet, Blåbyen Hotell, og det er gjort en avtale som sikrer leieinntekter fra hotellgjestene på kurs og konferanser.  Bibliotek, kino, museum, galleri og kulturskole skal ellers bli element i kulturfabrikken.  Offisiell åpning av kulturhuset blir trolig i august 2014, selv om man vil sette i gang prøvedrift allerede i løpet av våren.

KulFab høst 2012

Bildet viser situasjonen for kulturhus-tomta høsten 2012.  Prosjektet her, inkludert nytt hotell, vil bli omfattende, og vil kreve både utfylling, flytting av Kvit- og Rødbrygga, samt et stort byggearbeid.  220 millioner på kulturhuset og 180 millioner på hotellet, er prislappene som hittil er lagt frem.  Kommunens del blir å bygge kulturfabrikken, mens private investorer står for hotellet.

Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS flyttet ut av sine gamle lokaler tidlig i 2011, og er nå samlokalisert med Maritex i havna.  Restauranten Stedet ble avviklet og dermed var det klart for prosjektet.  Selve bygget har Sortland kommune kjøpt hos tidligere eiere, de som nå skal investere i Blåbyen Hotell.  Hotellet blir trolig på 6 etasjer og skal ha 150 rom.  Det meste av lokalene til hermetikkfabrikken er blitt revet (midt på bildet øverst), man har gjort grunnarbeid og er godt i gang med byggingen allerede.  Grunnsteinen ble lagt ned av fylkesordfører Odd Eriksen den 19 september 2012, og da var byggearbeidet allerede kommet godt i gang.  Dette er et stort prosjekt lokalt, som gir jobb til mange håndverkere og konsulenter.  Sortland Entreprenør AS er firmaet som leder byggingen, mens en rekke andre firma er underentreprenører.  Under her kan du se de første skissene og planene som ble lagt frem og godkjent, og sammenlikne dette med det ferdige resultatet man i dag kan se.  Ble det bedre enn planlagt?

 

Kul Fab sjøsiden

Slik har arkitektene skissert at Kulturfabrikken etterhvert skal fremstå, med fasaden mot sjøen og parkeringsplassen ved Skibsgården.  Avstanden mellom bygget og sjøen blir vesentlig lengre enn skissen her antyder.  Mye blir bygget nytt, men i høyre kant av bildet ser man at noe av tidligere bygg blir bevart, og her vil fortsatt de gamle bryggene bli stående som en del av det ny hotellet.

 

Finansierngen av Kulturfabrikken er det i hovedsak Sortland kommune som har tatt, og kommunen måtte i utgangspunktet stille en garanti på vel 180 millioner.  Denne ble senere øket.  Garantien går til bankene som skal låne ut penger til Kulturfabrikken Eiendom AS, som formelt sett står for byggingen.  Dette er et kommunalt aksjeselskap.  I tillegg til dette stiller lokale sponsorer og frivillige opp med 15 millioner, mens det trolig kommer betydelige beløp i tilskudd fra andre offentlige instanser.  Nordland Fylke har allerede gitt 20 millioner til prosjektet.  Sortland kommune har søkt om midler fra mange andre kilder også.

Men kostnadene til selve Kul.Fab-bygget er en ting, da det vil påløpe store investeringer for Sortland kommune også i omlegging av gater, vann og avløp.  Dette har man i dag ikke noe samlet tall for, og planene er heller ikke endelig fastsatt.

Bygget vil uansett bli mye brukt, hver eneste dag gjennom hele året, ettersom her blir kafè, galleri, bibliotek og kino.  Hovedinngangen blir mot sjøsiden og parkeringsplassen, og denne vil ha fargesetting som har direkte knytter tråden til blåby-prosjektet, i tillegg til den sandfargede teglsteinen.  Over inngangen foreslo arkitektene å skrive "kulturfabrikken" med store bokstaver i de blå platene, men det blir neppe gjennomført.

Kul Fab inngangen

Mange er opptatt av den visuelle profilen bygget vil få, altså hvordan dette vil se ut.  Særlig med tanke på blåby-prosjektet har mange vært spent på om bygget blir blått eller får innslag av blå farger.  LPO arkiteter landet på en løsning der hoveddelen av fasaden blir i sandfarget teglstein, men med tillegg av noe blått i 2.etasje og innslag ellers som omkring vinduer og dører.  Her blir altså klare tilknytninger til tanken om den blå by.

KulFab blå fasadedeler

Skissen over her er laget av LPO arkitekter og viser hvilke deler av fasaden som blir blå.  Her er også det gamle bygget til kystnæringssenteret tatt med, ettersom dette vil bli en delvis integrert del av kulturfabrikken.  Man viser også deler av gjennomgangen som kommer til det nye hotellet.

Omkring det nye kulturhuset er det allerede i dag nokså hektisk trafikk, både til kjøpesenteret Skibsgården og til havneområdet.  Trafikken vil øke betydelig når hotellet og kulturhuset står ferdige, og derfor er det laget en ny reguleringsplan som skal lede trafikken i mer bestemte roder enn før.  Havnegata blir nok mindre farbar for bilister, og innkjøringen til Skibsgårdens parkeringsplass blir også mere regulert, og helt bort til Statoil og Kystvakta vil det bli omlegginger av trafikkmønsteret.  Oversiktskartet under her viser hvordan man ser for seg den helhetlige løsningen rundt selv kulturfabrikken.  Skissen er utformet av LPO arkitektkontor, og er den del av rammesøknaden som er sendt til kommunen.

kulfab oversikt

Skissen her viser kulturfabrikken som gult felt og Skibsgården som blå.  Veger og parkering er hvitt.  Det skal være parkering både nord for kulturhuset og man vil sambruke parkeringsplasser med både hotellet og Skibsgården.

Byggingen skjer nå formelt sett i regi av selskapet Kulturfabrikken Eiendom as, som er et heleid selskap av Sortland kommune.  Selskapets styreleder er Asbjørn Holm, mens styremedlemmer ellers er Berit E. Pettersen og Stian K. Paulsen.  Daglig leder er Ingebjørg Glad Pedersen. Varamedlemmer til styret er Egil Hitland, Monica Jacobsen og Werna Steffensen.  Aksjekapitalen er på 100.000 kr og alle aksjene eies av Sortland kommune.  Kommunen har stilt garanti for selskapet på ca 180 millioner kroner, for å fullføre byggingen.  Den totale byggesummen er beregnet å bli ca 256 millioner, mens man i starten håpet å komme i mål for 220 milloner.

Selskapet Kulturfabrikken Sortland KF skal drive kulturhuset, ansette daglig leder (som også blir kultursjef) og gi føringer for hvordan dette tilbudet skal bli.  Men også her har politikerne i Sortland fullstyring, ettersom dette skjer gjennom et "kommunalt foretak".  Man bevilger i første runde en halv million til dette selskapet, men her vil nok etterhvert hele kulturbudsjettet til Sortland bli styrt.  Leder for dette selskapet er Kåre Bjørn Kongsnes (som også eier Jennestad hovedgård), mens styremedlemmer er Svein Roar Jacobsen (tidligere ordfører), Silvia Ovik, Steinar Kjeldsen, Trude Selnes, Marianne Meløy og Sindre Myrbostad (representerer ansatte).  Kommunen hadde flere runder på tilsetting av kultursjef og daglig leder for Kul.Fab, og det endte med ansettelse Tone Toften.

 

Rammesøknad

Her vil vi gjengi en de av det som ble beskrevet i den opprinnelige rammesøknaden som ble sendt fra LPO arkitekter til Sortland kommune, som et ledd i den formelle prosessen med å kunne starte byggingen av kulturfabrikken:

Bygningsmassen består i dag av flere forskjellige bygg som er bygget sammen.  Noen av de eksisterende lokalenes kal brukes, mens andre som ikke er egnet, skal rives.  På bakgrunn av studier av funksjonskrav, utførte registreringer og tilstandsvurdering av eksisterende bygningsmasse, er tre av bygningene foreslått revet.  Bygningen mot Gamle Havnegate/Strandgata og Kystnæringssenteret beholdes.

 

kulfab ombygg 1

 

 Skissen her viser planlagt riving av gamle bygningsdeler.

Prosjektet forutsetter at den nye reguleringen ivaretar nødvendig bruksendring av eksisterende bygg.  Prosjektet styrker Strandgata som byens hovedakse og miljøgate med en forlengelse ned og inn på den nye plassen.  Havnepromenaden langs bryggene kommer direkte inn på plassen og møter Kulturfabrikken, hotellet, Kvit- og Rødbrygga.  Fra nord kommer gangforbindelsen fra Hurtigruta mellom hotellet og Kulturfabrikken.  Kjøpesenterets parkeringsplasser beholdes og vil sammen med øvrig parkering mot nord være plasser til Kulturfabrikken.

 

Det er sekundær inn-/utgang til Kulturfabrikken direkte fra Strandgata og fra Gamle Havnegata mot det bevaringsverdige trehusmiljøet på vestsiden.  Hovedinngangen er fra Kulturplassen (mot øst og sjøen).  Varelevering og innlasting til kultursalene vil foregå gjennom en stor port mot parkeringsarealet i nord.

 

kulfab plan 1

 Skissen her viser 1.etasje, altså gateplanet.

Bygningen er utformet i et hovedvolum i to etasjer tilpasset de omkringliggende bygg, med deler som går opp i tre etasjer.  Det er lagt til rette for å kunne bygge ut plan 3 med funksjonsareal innenfor regulerte grenser og høyder.

 

Vestibylen ligger som et nav mellom de største funksjonene i huset.  Alle hovedfunksjonene kan annonsere seg ut mot fellesarealet og har kontakt med vestibylen.  Rett inn fra hovedinngangen ligger også kaffebar, kiosk og informasjon.  Biblioteket er organisert over to plan henvendt ut mot torget, og med egen inngang fra Strandgata.  Kinoen ligger i samme volum som biblioteket, med inngang fra fellesarealet.  Storsalen og Blåsalen ligger samlet inn mot Kystnæringsenteret. Publikum går inn i salene via sluser fra vestibylen. Salene har kontakt direkte til baksceneareal, verksted, garderober og lager.

 

I 1. etasje under Kystnæringsenteret (arealet er del av den gamle fabrikkbygningen) bygges det om til rom for de store øvings- og aktivitetsarealene.  Området kan nås lett fra vestibylen, men har også direkte inngang fra gata.  Museet og areal for utstilling/galleri ligger mot Gamle Havnegata, med et fellesareal i front som kan være del av vestibylen.  Andre aktivitetsrom og kulturverksted er lokalisert i 2. etasje i det nye bygget.

 

Deler av arealet i plan 2 i Kystnæringsenteret knyttes til Kulturfabrikken.  Her samles areal til kontor og administrasjon for kulturskolen, voksenopplæringen, eldresenteret og Kulturfabrikkens egne kontorer.

 

Kul Fab teglstein

 

Skissen her viser de nye ytterveggene som nå bygges, og som skal kles med teglstein.  Bygget i venstre kant står som før og i bakkant står også "kystnæringssenteret", selv om det ikke er tatt med på bildet her.  Inni denne bygningskroppen skal det altså bli flere saler, bibliotek, kino, musikkskole og mye annet.  Illustrasjonen er laget av LPO arkitekter.

 

Deler av den gamle fabrikken skal beholdes. Bygningene som blir stående har gjennom flere utbyggingstrinn tilpasset seg hverandre i materialbruk og uttrykk. De gamle trebygningene er borte, og hovedmaterialet er mur med pussede flater i en lys oker farge. Kystnæringssenteret har en lys stålplatekledning.

 

Kulturfabrikkkens nybygg har fasader på alle sider av kvartalet, og det er ønskelig å gi den nye delen et uttrykk som signaliserer den nye funksjonen ut til omgivelsene.  Det skal være store åpninger/vinduer som slipper nødvendig lys inn, men som også gir liv til gatene rundt på kveldstid og i den mørke årstiden.  Kulturfabrikken skal signalisere sin funksjon over hele døgnet året igjennom.

 

KulFab fasade vest nord

 Skissen her viser øverst fasaden mot nord og Maritex, mens fasadebildet under er vestlig retning (mot Havnegata).  Øverst ser man jo litt av dagens karakteristiske fasade med Kystnæringssenteret, der det på gateplan kommer en overbygd passasje til hotellet.

 

Hovedmaterialet er en bearbeidet teglstein som også får innslag av glasserte blå steiner i felt ved inngangene.  På de øvre delene av fasadene der det er tekniske rom og tette partier i salene, er veggene bygget opp av en klimadel med blå overflate og en utlektet kledning av perforerte metallplater av resirkulert aluminium.  Det er også tenkt enkelte felt med innmontert led-belysning bak den perforerte platen.  Dette vil gi lys og skyggevirkning i kontrast til de tyngre teglfasadene og et uttrykk som kan minne om lysets brytning og refleksjonen i havoverflaten. Kombinert med glasspartier har materialbruken en god miljøprofil.

 

De gamle murflatene pusses opp og fargesettes, og muligheten for å gjøre deler av eksisterende fasadene blå utredes. Kulturfabrikken vil da stå forankret i byen mellom blå elementer, samtidig som den kan ta opp i seg de varme komplementærfagene fra Sortland-paletten i de nye flatene. Et markant blått parti på fasaden over hovedinngangen markerer byens Kulturfabrikk mot Kulturplassen og vannet.

 

Kulturfabrikken vil bli organisert som en del av kultursektoren i Sortland kommune, men det er fortsatt ikke helt avklart hvordan dette blir i praksis.  Kul.Fab-bygget eies jo av et eget komunalt aksjeselskap, og vil derfor trolig også bli drevet selvstendig, uten direkte styring fra kulturkontoret i rådhuset, slik også Blåbyhallen er organisert.  Men dette skal politikerne i Sortland etterhvert ta stilling til.  I utgangspunktet skal kultursjefen også være direktør for kulturfabrikken, og alle ansatte i kulturetaten som tidligere har vært i rådhuset, skal flytte over til kulturhuset.  Her samles altså både bibliotek, kino, musikkskole og museum, sammen med flere andre tilknyttede enheter.

 

 

 

 


Kopiering av bilder og tekst fra disse sidene er ikke tillatt, uten særlig godkjenning.  Domenet blaabyen.no driftes av Blåbyen Media, Boks 130, 8400 Sortland.
Henvendelser til oss gjøres via epost, helst via kontaktskjema på denne siden, eller direkte til post@blaabyen.no.